Terms and Conditions

These Terms and Conditions are effective on September 19, 2018.

By accessing or using the Teq Driver application made available by BusGroup (the “Service”), however accessed, you agree to be bound by these terms and conditions (“Terms and Conditions”). The Service is owned or controlled by BusGroup Norway AS (“BusGroup”). These Terms and Conditions affect your legal rights and obligations. If you do not agree to be bound by all of the Terms and Conditions, do not access or use the Service.

We may amend this Terms and Conditions at any time by posting the amended terms on our Website. We may or may not post notices on the homepage of our Website when such changes occur.

Terms

  1. You must be at least 18 years old to use the Service
  2. You must possess a valid bus driver license
  3. You must be affiliated with BusGroup
  4. You must not use the application to post unlawful, infringing or hateful messages or other content via the Service.
  5. You may not use the application to infringe on or scam your employer.

If you do not satisfy point 3 of the Terms you are unable to log into the application.

The application is for the internal scheduling and monitoring of bus routes and orders received in the Service website.

Brukervilkår

Disse brukervilkårene gjelder fra 19. september 2018.

Ved å bruke Teq Driver-applikasjonen som tilgjengeliggjøres av BusGroup (“Tjenesten”), uansett hvordan du bruker tjenesten, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene (“Vilkår og betingelser”). Tjenesten eies eller kontrolleres av BusGroup Norway AS (“BusGroup”). Disse vilkårene påvirker dine juridiske rettigheter og forpliktelser. Hvis du ikke godtar å være bundet av alle vilkårene, vil du ikke få tilgang til eller bruke Tjenesten.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre disse vilkårene og betingelsene, ved å legge inn de endrede vilkårene på vår nettside. Vi kan velge å legge ut varsel på hjemmesiden til nettstedet vårt når slike endringer oppstår.

Vilkår

  1. Du må være minst 18 år gammel for å kunne bruke tjenesten
  2. Du må ha en gyldig kjøreseddel (utstedt bevis for persontransport mot vederlag)
  3. Du må være tilknyttet BusGroup
  4. Du må ikke bruke programmet til å legge ut ulovlige, krenkende eller hatefulle meldinger eller annet innhold via Tjenesten.
  5. Du må ikke bruke programmet til å krenke eller bedra din arbeidsgiver.

Hvis du ikke tilfredsstiller punkt 3 i vilkårene, kan du ikke logge på applikasjonen.

Applikasjonen fasiliterer intern planlegging og overvåkning av bussruter og ordrer mottatt på Tjenestens nettsted.